Privacybeleid

 • Principes

  Onder “Sollicitant” vallen alle personen die solliciteren met het oog op aanwerving of op het verwerven van een stageplaats bij de Bank of bij één van haar zelfstandige agenten.

  De Bank verwerkt de Persoonsgegevens van de Sollicitant overeenkomstig de:

  • meest recente Belgische wetgeving omtrent de verwerking van Persoonsgegevens,
  • andere toepasselijke regelgeving omtrent de verwerking van de Persoonsgegevens,
  • de instructies en aanbevelingen van de toezichthoudende overheid.

  Onder “Persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kan onder meer inhouden: de naam en voornaam van de Sollicitant, zijn adres, telefoonnummer, e-mail adres, identiteitsgegevens, burgerlijke staat, de leeftijd, curriculum vitae, verdere informatie omtrent zijn opleiding en/of werkervaring, referenties, persoonlijkheidskenmerken, hobby’s en interesses.

 • Oorsprong van de Persoonsgegevens

  De Persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn:

  1. van de Sollicitant,
  2. van informatie die de Bank of haar zelfstandige agent verzameld heeft met het oog op de mogelijke aanwerving van de Sollicitant; bij een interne sollicitatie van informatie uit het personeelsdossier van de Sollicitant bij de Bank,
  3. en van publiek beschikbare informatie (bv. Informatie door de Sollicitant zelf openbaar gemaakt via LinkedIn), op voorwaarde dat de verwerking van deze gegevens minstens evenredig is met het recht op privacy van de Sollicitant.

  Alleen wie dit nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak, krijgt toegang tot de Persoonsgegevens.

 • Rechtmatigheid van de verwerking

  De Bank verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van één van de volgende rechtmatigheidsgronden:

  1. de verwerking is noodzakelijk om op verzoek van de Sollicitant vóór de sluiting van de arbeidsovereenkomst maatregelen te nemen in verband met de mogelijke aanwerving, of
  2. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op de Bank rust, of
  3. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Bank, de zelfstandige agent of van derden (bv. het informeren van de sollicitant over andere relevante vacatures), op voorwaarde dat deze belangen minstens evenredig zijn met het recht op privacy van de Sollicitant, of
  4. de Sollicitant heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
 • Doeleinden van de verwerking

  De Persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden met het oog op het beoordelen en de controle van de sollicitatie, het informeren van de Sollicitant over andere relevante vacatures, en bij eventuele aanwerving, voor personeelsbeheer en –administratie, de loonadministratie, evenals het voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen die daaruit voortvloeien. Zodra de betrokkene wordt aangeworven, valt hij onder het privacybeleid voor werknemers van de Bank of van de zelfstandige agent.

 • Mededeling en doorgifte van de Persoonsgegevens

  In het kader van de hierboven vermelde doeleinden en op grond van bovenstaande rechtmatigheidsgronden kan de Bank de Persoonsgegevens meedelen aan:

  1. (in voorkomend geval) de zelfstandige agent,
  2. andere vennootschappen binnen de CMAF-groep,
  3. natuurlijke of rechtspersonen met wie de Bank een contractuele relatie van onder aanneming onderhoudt (bv. voor het invullen van een vragenlijst betreffende de persoonlijkheidskenmerken van de Sollicitant, voorzien door een externe partner), of
  4. aan derden wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling deze mededeling voorziet of de Bank (dan wel de derde) beschikt over een gerechtvaardigd belang (bv. in het kader van de preventie en de strijd tegen fraude).

  Hierbij dwingt de Bank voldoende waarborgen af voor de bescherming van de Persoonsgegevens.

  De Bank kan de Persoonsgegevens ook laten verwerken buiten de Europese Unie. Wanneer deze gegevens worden meegedeeld aan een verwerker binnen een land dat geen passende bescherming voor de verwerking van de Persoonsgegevens garandeert, dan vergt de Bank bijkomende contractuele waarborgen vanwege de verwerker, bijvoorbeeld via EU standaardcontractbepalingen.

 • Bewaartermijnen

  De Persoonsgegevens van de Sollicitant worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoordeling betreffende de aanwerving, of noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Bank of van een derde.

  Wanneer de Sollicitant wordt aangeworven gelden de bewaringstermijnen zoals vermeld in de Bijlage bij de Arbeidsovereenkomst over de verwerking van de Persoonsgegevens van nieuwe medewerkers.

  Bij een negatieve beoordeling van de Sollicitant zal de Bank de betrokken Persoonsgegevens na 2 jaar definitief verwijderen uit haar gegevensbestanden, tenzij zij op grond van geldende regelgeving tot een langere bewaring verplicht is of wanneer de Sollicitant ondertussen actief is binnen de Bank.

 • Beveiliging van de Persoonsgegevens

  De Bank maakt gebruik van gepaste technische en organisatorische maatregelen ter bescherming tegen elk onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens en om te verzekeren dat de verwerking van de Persoonsgegevens beperkt is tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 • Wijzigingen aan het beleid omtrent de verwerking van Persoonsgegevens

  De Bank past regelmatig wijzigingen toe aan haar beleid omtrent de verwerking van Persoonsgegevens voor Sollicitanten. Bezoek deze pagina dus regelmatig om op de hoogte te blijven van de Bank haar meest recente beleid omtrent de verwerking van Persoonsgegevens.

 • Rechten van de Sollicitant betreffende de verwerking van zijn Persoonsgegevens

  De Sollicitant kan op elk moment een overzicht opvragen van zijn Persoonsgegevens in het bestand van de Bank, en deze zo nodig laten verbeteren, wissen of in elektronische vorm laten overdragen. Hiervoor moet hij zich schriftelijk wenden tot Beobank NV/SA, Personeelsdienst, Koning Albert II-laan 2 te 1050 Brussel, met een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart of neem contact op met onze Data Protection Officer via dpo@beobank.be.

  De Sollicitant heeft steeds het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen van de Bank of van een derde (zie 3. Rechtmatigheid van de verwerking), indien het ingeroepen belang niet evenredig zou zijn met de rechten en plichten van de Sollicitant.

  Wanneer de Persoonsgegevens verwerkt worden op grond van toestemming van de Sollicitant, dan heeft deze op elk moment het recht om die toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van de Persoonsgegevens die dateert van vóór het intrekken van de toestemming wordt hierdoor niet aangetast. In voorkomend geval kan de Bank de verwerking verderzetten op grond van een andere rechtmatigheidsgrond, bv. de noodzaak voor het uitvoeren van maatregelen in verband met de mogelijke aanwerving.

 • Toezichthoudende overheid

  De Bank valt voor de verwerking van Persoonsgegevens onder het toezicht van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Ingeval de Sollicitant geen afdoend antwoord heeft gekregen op zijn verzoeken onder titel 9. van deze verklaring over de verwerking van persoonsgegevens, kan de Sollicitant deze instantie contacteren om zijn rechten te laten gelden.